Politica editorială a revistei ”Intelligence Info” se bazează pe principiul obiectivității și imparțialității în verificarea și aprobarea articolelor pentru publicare. Calitatea articolelor este susținută de revizuirea manuscriselor și de normele etice și tehnice impuse atât editorilor cât și autorilor. Prin politica editorială a revistei se garantează aplicarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe și se asigură accesibilitatea și eficiența comunicării între toate părțile implicate.

Politica editorială a revistei ”Intelligence Info” este în acord cu codul de conduită pentru editorii de reviste elaborat de Comitetul pentru etica în publicație (COPE) pentru bune practici etice în editarea și publicarea articolelor în jurnalele academice.

Colegiul de redacție și Consiliul științific

Colegiul de redacție colaborează cu Consiliul științific pentru verificarea corectitudinii a manuscriselor și pentru verificarea eventualelor plagiate cu ajutorul sistemelor de verificare. După evaluarea preliminară, manuscrisele sunt supuse unei analize independente, apelând la membrii Consiliului științific sau la alți specialiși independenții, pe baza anonimității, asigurându-se confidențialitatea și imparțialitatea procesului de revizuire. Revizorii la care se va apela colaborează voluntar, fără interese financiare sau concurențiale. În cazul unor revizuiri contradictorii privind un anumit articol, se va apela la încă un revizor pentru decizia finală.

În evaluarea manuscriselor nu se va ține cont de vârstă, rasă, sex, orientare sexuală, opinii religioase și politice, origine și naționalitate a autorului. Colegiul editorial garantează confidențialitatea și protecția datelor nepublicate primite de la autor.

Articolul nu va fi publicat în cazul în care există un conflict de interese. Dacă există un suport financiar pentru cercetare în elaborarea articolului, acesta va fi specificat.

În cazul unor erori științifice evidente în concluzii, plagiat sau alte probleme etice, colegiul editorial va informa autorul pentru ca acesta să ia o decizie cu privire la eventuale corecții sau clarificări.

Autorii și revizorii trebuie să se conformeze regulilor specificate de revistă.

Colegiul editorial va acorda prioritate rezolvării oricăror probleme etice conastatate sau primite sub formă de observație, plângere sau reclamație.

Revizorii

Revizuirea materialelor se face prin colaborarea cu Consiliul științific, și/sau cu experți independenți, păstrând anonimitatea autorului șia posibilelor date de identificare. Revizorii la care se apelează nu trebuie să se afle într-o relație apropiată cu autorul.

Revizorii trebuie să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor din cuprinsul manuscrisului, să nu le discute cu alte persoane și să nu le folosească în teres personal.

Revizorii verifică conformitatea manuscriselor primite spre evaluare cu profilul jurnalului, noutatea și relevanța și evaluează credibilitatea, fiabilitatea și calitatea concluziilor și datelor. Concluziile revizorilor trebuiesă fie bine argumentate, apelând la referințe din surse autorizate.

În evaluarea lucrării se va ține cont de corectitudinea citărilor, și de existența și accesibilitatea referințelor bibliografice.

Revizorii trebuie să își decline contribuția la evaluarea articolului în cazul în care apreciază că poate intra în conflict de interese de orice natură cu conținutul articolului.

Autorii

Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor. Autorii trebuie să furnizeze date științifice de încredere și concluzii obiective, cu suficiente detalii și referințe bibliografice pentru o posibilă reproducere a metodologiei și a rezultatelor cercetării.

Consiliul științific poate solicita de la autor date de cercetare primară relevante pentru manuscris, pentru transmiterea lor către revizori.

Conținutul manuscrisului trebuie să fie original, oferind citări adecvate acolo unde este cazul. Nu se acceptă plagiatul, autoplagiatul, falsificarea și fabricarea datelor. În cazul în care autorul a mai publicat lucrarea, sau părți din aceasta, și în alt jurnal sau publicație online, trebuie să evidențieze în mod clar acest aspect, cu citarea exactă și corectă a publicării anterioare.

În cazul în care există mai mulți contributori la lucrare, manuscrisul trebuie să indice toți contributorii, cu specificarea tolului fiecăruia la realizarea lucrării. În cazul mai multor autori, acestea stabilesc singuri ordinea ăn care vor apare în articol, în funcție de propriile criterii.

Nu trebuie să existe conflicte de interese financiare sau de altă natură între autori și conținutul manuscrisului, care pot afecta rezultatele sau concluziile prezentate și evaluarea manuscrisului. Sursele de finanțare trebuie precizate clar.